Nabór

Nabór

do Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Opalenica

na rok szkolny 2020/2021

WAŻNE TERMINY !

 

 

Termin

 

Działania

 

10.02.2020 – 14.02.2020  

składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

w  danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole

17.02.2020 – 28.02.2020  

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych – składanie wniosków wraz z załącznikami

02.03.2020 – 06.03.2020  

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

09.03.2020  

Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

 

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej  nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 

09.03.2020 – 13.03.2020  

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę

 

30.03.2020  

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

                                 do przedszkola/oddziału przedszkolnego             

 

30.03.2020– 31.03.2020  

Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

 

31.030.2020 – 01.04.2020  

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia  

Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej

do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego

 

W terminie 7 dni od otrzymania odwołania  

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego  od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej – na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego służy skarga do sądu administracyjnego

 

 

 

 

 

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu

 

 

 06.04.2020 – 08.04.2020  

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

15.04.2020-16.04.2020  

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

16.04.2020  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

20.04.2020  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych